Environmentálna výchova bude na školách povinná

Zhoršenie stavu životného prostredia, ubúdajúce zásoby neobnoviteľných zdrojov a globálne otepľovanie sú dlhodobo celosvetovými výzvami. Na tie musíme reagovať už od detstva. Aj preto sa environmentálne témy stanú súčasťou povinného vzdelávania. Žiaci sa po novom budú učiť, ako môžu oni sami aktívne prispieť k riešeniu klimatických problémov.

Aktivity priamo v prírode, projekty v miestnej komunite, vlastné bádanie či experimenty ako zlepšiť ochranu životného prostredia. Reforma základného vzdelávania prinesie aj tieto zmeny.  Nový štátny vzdelávací program okrem zamerania na zlepšenie kritického myslenia a zlepšenie výsledkov v medzinárodných testovaniach prináša aj témy z oblasti environmentálnej a klimatickej výchovy.

Kým doteraz bolo na rozhodnutí školy do akej miery sa budú enviro-témam venovať, po novom budú povinnou súčasťou vzdelávania. Táto zmena nastane po zavedení kurikulárnej reformy do praxe. Klimatické témy budú zahrnuté vo  vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda, teda presnejšie predmetov geografia, občianska náuka, chémia a biológia.

Súčasťou vyučovania budú aj odborné diskusie medzi žiakmi, v ktorých bude základom argumentovať a reagovať na protiargumenty, napríklad o tom, či môže jednotlivec prispieť k zmierneniu klimatických zmien. Žiaci pritom budú vychádzať z vlastnej skúsenosti o odlesňovaní, globálnom otepľovaní, znečistení, ale aj z relevantných odborných článkov.

Zmeny v životnom prostredí majú dopad aj na psychiku mladých. Aj ako jeden z nástrojov vysporiadania sa s novým fenoménom klimatickej úzkosti bude vzdelávanie na základných školách viesť žiakov k aktívnemu občianstvu v tejto oblasti. Jedným z cieľov moderného vzdelávania bude, aby mladí vedeli sami aktívne participovať na zlepšovaní spoločnosti a kvality životného prostredia. Prispeje to tiež k budovaniu ich psychickej odolnosti a schopnosti zvládať záťažové situácie.

Prevzaté z www.zmos.sk,  Zdroj: Ministerstvo školstva SR, foto: Pixabay.com