Zodpovedné správanie je v čase extrémneho sucha dôležité

Slovensko aktuálne čelí doteraz nevídaným prejavom sucha spôsobeným globálnymi klimatickými zmenami, čo má za dôsledok aj to, že sú lesy náchylnejšie na vznik požiarov. 

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) preto vyzýva návštevníkov chránených území k mimoriadne zodpovednému správaniu.

V čase akútneho nedostatku zrážok sú trávnaté a lesné porasty oveľa náchylnejšie na vznietenie a oheň sa nimi šíri rýchlejšie. Na vypuknutie veľkého lesného požiaru, ktorý spôsobí miliónové škody, tak niekedy stačí jediný nedostatočne uhasený ohorok z cigarety alebo založenie ohňa, ktorý sa rozšíri do okolitého prostredia.

Vo štvrtok bola na Slovensku iba tretí raz v histórii meraní zaznamenaná teplota 40 stupňov Celzia. V momente, keď sa k extrémnemu suchu pridávajú aj vysoké teploty, je preto k návšteve prírody potrebné pristupovať maximálne zodpovedne a vyvarovať sa manipulácii s ohňom.

MŽP pripomína, že pobyt v chránených územiach má svoje pravidlá stanovené Zákonom o ochrane prírody a návštevným poriadkom konkrétneho národného parku či chránenej krajinnej oblasti.

Už v územiach s 3. stupňom ochrany nie je povolené:

  • stanovanie,
  • táborenie mimo zastavaného územia obce,
  • zakladanie ohňa mimo uzavretých stavieb a vyhradených lokalít,
  • zbieranie rastlín a ich plodov,
  • púšťanie ohňostrojov mimo uzavretých stavieb, 
  • pohyb ľudí mimo vyznačených turistických chodníkov.

Podmienky, za akých možno niektoré aktivity vykonávať nad rámec zákona upravujú návštevné poriadky jednotlivých národných parkov a chránených krajinných oblastí. MŽP preto odporúča všetkým návštevníkom, aby sa ešte pred samotným príchodom do chráneného územia oboznámili s jeho návštevným poriadkom.

Ministerstvo životného prostredia apeluje na milovníkov prírody, ktorí sa rozhodnú letné dni tráviť v chránených územiach a na obyvateľov žijúcich v  bezprostrednom okolí lesov, aby dodržiavali pravidlá, ktoré platia v jednotlivých územiach a dbali na zvýšenú bezpečnosť a prevenciu pred požiarmi.

Zdroj: www.zmos.sk