Búdky na stožiaroch pomohli

Ochrana dravcov na Slovensku v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou pomáhajú chrániť populáciu sokola rároha na Slovensku inštalovaním búdok na stožiaroch vedení vysokého napätia. Dnes v nich hniezdi takmer celá populácia tohto vzácneho sokola.

Sokol rároh sa nazýva aj klenotom našich nížin. Tento druh bol pôvodne obyvateľom stepí a v strednej Európe tak vždy preferoval nížiny, kde mal odpočinkové lokality a získaval potravu. Hniezda si však nestavia a je tak odkázaný na už postavené hniezda iných druhov vtákov. Problémom bolo, že v prirodzených podmienkach nenachádzal dostatočnú ponuku hniezd. Postupnou likvidáciou hniezdnych biotopov, predovšetkým intenzívnou lesohospodárskou činnosťou najmä v Malých Karpatoch, strácali sokoly priestor na rozmnožovanie. Slovenská populácia tvorená poslednými deviatimi pármi sa tak dostala až k stavu na pokraji vyhynutia. Vďaka dlhodobému a postupnému manažmentu ochrany tohto druhu sa darí počet hniezdiacich párov postupne zvyšovať.

„Sokola rároha sme často pozorovali v nížinách odpočívať na elektrických stožiaroch. Rozhodli sme sa, že sokolom pomôžeme a v spolupráci so Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s., sme sa pustili do inštalácie búdok, v ktorých dnes hniezdi takmer celá populácia. Každoročne netrpezlivo očakávame, koľko párov sokola rároha sa rozhodne u nás zahniezdiť a aká bude hniezdna úspešnosť – koľko mláďat sa podarí rodičom vyviesť z hniezda. Po minuloročnom rekorde, kedy sme na západnom Slovensku zaznamenali doteraz najvyšší počet mláďat – 124, boli očakávania vysoké, avšak i opatrné. Z výsledkov máme nakoniec veľkú radosť. Na západnom Slovensku vyviedlo 43 párov spolu 144 mláďat, teda o 20 viac ako v minulom roku. Ďalších 5 párov na východnom Slovensku vyviedlo 19 mláďat, takže na území SR vyletelo zo všetkých hniezd spolu 163 mláďat. Možno konštatovať, že tento druh je na Slovensku doteraz v najúspešnejšej pozícii úspešnosti prežitia,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku, ktorý sa monitoringu sokola rároha systematicky venuje už 46 rokov.

„V SEPS si uvedomujeme význam rovnováhy medzi rastúcou potrebou elektrifikácie a starostlivosťou o životné prostredie. Na jednej strane budujeme nové vedenia, elektrostanice, pripájame obnoviteľné zdroje kľúčové pre dosiahnutie klimatických záväzkov prijatých na úrovni EÚ, na strane druhej má naša práca vplyv na lokality a ich biodiverzitu. Je dôležité, aby rozvoj a prevádzka elektrizačnej sústavy išli ruka v ruke so starostlivosťou o faunu a flóru. Preto dlhodobo aktívne pomáhame ochrane krajiny a jej prírody. Jedným z výsledkov našich snáh je vďaka dlhoročnému partnerstvu s OZ Ochrana dravcov na Slovensku aj tohtoročný rekordný počet vyvedených mláďat vzácneho sokola,“ hovorí Peter Dovhun, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ SEPS.

„Na Slovensku postupne vzrástla početnosť z 9 na 50 párov, čím sa populácia dostala do pozície nižšej zraniteľnosti. Navyše sa nám ju podarilo cezhranične prepojiť k početne silnejšej maďarskej populácii, kde hniezdi okolo 180 párov. Rastúci trend v počte hniezdiacich párov i vyvedených mláďat sokola rároha nám robí radosť, teraz je zásadné pokračovať v nastavených manažmentových opatreniach, aby sa populácia mala možnosť ďalej rozvíjať a stabilizovať,“ dopĺňa Chavko.

„Okrem vytvárania vhodných hniezdnych príležitostí sa venujeme aj preventívnym opatreniam proti nárazom vtáctva do vedení. V tomto období prebieha v rámci medzinárodného projektu LIFE Danube Free Sky finálna fáza výberu rizikových úsekov pre inštaláciu špeciálnych prvkov, ktoré sa umiestňujú na prenosové vedenia z dôvodu zvýšenia ich viditeľnosti pre vtáctvo. V najbližších dvoch rokoch plánujeme v rámci projektu inštaláciu prvkov v celkovom rozsahu 70 kilometrov, spolu tak bude takto zviditeľnených už viac ako 130 km prenosových vedení, ktoré predstavovali pre vtáctvo najvyššie riziko nárazov,“ uzatvára Peter Dovhun zo SEPS.

Viac informácií na www.dravce.sk

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, tlačová správa, foto: Jozef Chavko