Ako sa darilo orlom

Prostredníctvom realizácie Členského projektu RPS 2022 sme sa Ochrana dravcov na Slovensku zamerala na dva druhy orlov, pri ktorých sme sledovali ich hniezdu úspešnosť.

Orol skalný (Aquila chrysaetos)

Jarná sezóna u orlov skalných začala pre nás radostne, pretože sme zaznamenali až desať hniezdnych lokalít, na ktorých sa zdržovali kompletné páry. V Štiavnických vrchoch 4, v Strážovských vrchoch 3, Kremnických vrchoch 2 a pohorí Žiar 1 pár. No v priebehu ďalšieho monitoringu sme zistili, že až u piatich párov bolo hniezdenie prerušené v prvej fáze, to znamená, že samice nezniesli, respektíve nezasadli na znášku. Spolu úspešne vyleteli mláďatá na štyroch lokalitách, v dvoch prípadoch zo Štiavnických vrchov a po jednom prípade zo Strážovských a Kremnických vrchov. Všetky mláďatá opúšťali hniezdo v čase od 18.-26. júla.

Orol krikľavý (Aquila pomarina)

Podobne, ako pri predchádzajúcom druhu, sme po jarnom prílete na hniezdiská zaznamenali kompletné páry na siedmich lokalitách, všetky na hornom Ponitrí. U troch párov sme zistili prerušenie hniezdenia, taktiež v prvej fáze hniezdenia – počas znášania vajec. Zo štyroch hniezd vyleteli 4 mláďatá začiatkom augusta. U dvoch dlhodobo sledovaných párov sme zistili posun hniezdenia smerom z okraja pohoria až k lúkam. Obidva páry v priebehu dvadsiatich rokov mali asi 5 hniezd 200-400 m v lese a teraz si postavili hniezda asi 50 m od okraja lesa. Hniezda sú umiestnené na jedli a jelši. U jedného páru sme počas ôsmych pozorovaní zistili, že rodičia priniesli na hniezdo 4x jaštericu a 4 x hraboša.

Na záver môžeme z týchto vzoriek vyhodnotiť, že hniezdna úspešnosť populácií oboch druhov orlov je nízka. Viac ako polovica samíc orla skalného nezniesla ani znášku, rozhodli sa nehniezdiť  a podobne tak aj samice orlov krikľavých. Príčin bude určite viacero, no najskôr to budú nepriaznivé klimatické podmienky na začiatku hniezdenia a u orla krikľavého aj nedostatok jeho hlavnej potravnej zložky, hraboša poľného.

Spolupracovali: J. Chavko, J. Zoldy, V. Balaška, B. Machcinik, I. Kalafusová, Z. Masárová.

Aktivity našich členov dlhodobo podporuje Západoslovenská energetika, a.s., v rámci programu 3DodZSE – Dávame Domov Dravcom. Ďakujeme!

Text a foto: Karol Šotnár, Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk