Biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR informuje o podujatí s názvom Forest Europe – ministerský proces o ochrane lesov v Európe. Konalo sa v nemeckom Bonne. Európske krajiny dospeli k záveru, že biodiverzita je záležitosťou všetkých lesov, nielen v chránených územiach.

Aj prostredníctvom online pripojenia sa ho zúčastnili viacerí vysokí predstavitelia európskych krajín. Signatármi FOREST EUROPE je celkovo 45 európskych krajín i Európska únia.

  • Podujatie poskytlo platformu pre dialóg medzi politikmi, tvorcami politík, zástupcami vedeckej sféry, lesníckej praxe a mimovládnych organizácií v oblasti ochrany životného prostredia. Agrorezort zaslal sekretariátu FOREST EUROPE pri príležitosti konania podujatia svoje vyhlásenie.
  • Z politického dialógu vzišlo niekoľko záverov, ktoré by mali napomôcť hľadaniu riešení v otázkach ochrany a zachovania biodiverzity v európskych lesoch. Práve lesné ekosystémy sú totiž v celosvetovom meradle nositeľmi približne 80 percent suchozemskej biodiverzity.
  • Účastníci celoeurópskeho dialógu sa zhodli v názore, že zdravé a odolné lesy sú dôležitou súčasťou riešenia v boji proti zmene klímy i poklesu biodiverzity.
  • Trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch je konceptom, ktorý dokáže zabezpečiť takéto lesy i rovnováhu medzi rôznymi ekosystémovými službami, ktoré od lesov požaduje spoločnosť vrátane ochrany klímy i biodiverzity.
  • Preto je potrebné venovať ochrane biodiverzity pozornosť vo všetkých lesoch, nielen v tých častiach a fragmentoch, ktoré sa nachádzajú v prísne chránených územiach.
  • Prísna ochrana biodiverzity v najcennejších častiach prírody je bezpochyby dôležitá, preto bola v minulosti iniciovaná v mnohých prípadoch samotnými lesníkmi. V súčasnosti nám však iba takýto prístup trend celkového poklesu biodiverzity neodvráti.
  • Viaceré iniciatívy sa pritom v európskych krajinách už realizujú.
  • Európska sieť INTEGRATE napríklad demonštruje ako je možné integrovať aspekty ochrany biodiverzity do trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch. Ďalej sú to iniciatívy európskeho združenia Pro Silva, ktoré dlhodobo podporujú praktickú aplikáciu prírode blízkeho hospodárenia v lesoch.

Prevzaté z www.zmos.sk, Zdroj: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR