Vtáky nepoznajú hranice

Medzinárodná výmena skúseností medzi relevantnými aktérmi je základom úspechu pri realizácii opatrení na zmiernenie negatívneho dopadu ľudskej činnosti na populácie voľne žijúceho vtáctva. Projekt s názvom Zvýšenie povedomia o znižovaní úmrtnosti voľne žijúcich živočíchov spôsobenej človekom má za cieľ spojiť odborníkov na ochranu vtáctva, zástupcov štátnych inštitúcií, miestnych úradov životného prostredia, ako aj prevádzkovateľov energetických sietí zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky. Pri ochrane vtáctva pred ľudskou činnosťou je mimoriadne dôležité spoločné úsilie susedných krajín, nakoľko vtáctvo nepozná hranice a populácie jednotlivých druhov vtáctva sú často vzájomne prepojené. Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorého poslaním je rozvíjať myšlienky trvalo udržateľnej regionálnej spolupráce v strednej Európe. 

„Slovensko patrí medzi krajiny s poprednými znalosťami v problematike nárazov vtáctva do elektrických vedení a ich riešení. Okrem hrozby pre chránené druhy vtákov predstavujú nárazy aj vážny problém pre energetické spoločnosti, pretože spôsobujú lokálne výpadky elektrického prúdu. Sme radi, že sa nám spolu s partnermi z Českej ornitologickej spoločnosti (ČSO) a Maďarskej organizácie pre ornitológiu a ochranu prírody (MME) podarilo prepojiť kľúčových odborníkov venujúcim sa  tejto téme, nakoľko výmena skúseností z praxe je veľmi dôležitá. Za účelom nadviazania spolupráce sa koncom októbra 2022 stretli odborníci zo Slovenska, Maďarska a Česka v rámci medzinárodného workshopu zameraného na zníženie mortality vtákov na elektrických vedeniach.

V rámci workshopu boli predstavené poznatky jednotlivých krajín v danej problematike, najnovšie dáta k mortalite vtákov na elektrických vedeniach, skúsenosti energetických spoločností pri ochrane vtákov a prezentované boli aj nové trendy v ošetrovaní rizikových typov stĺpov a úsekov elektrických vedení pred zásahmi prúdom a nárazmi. Veľkým prínosom bola účasť projektantov a vývojárov dronov a nových typov odkloňovacích prvkov na ochranu vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení,“ uvádza Marek Gális z Ochrany dravcov na Slovensku. 

„Technologický pokrok sa nevyhýba ani tejto oblasti. Za posledné roky boli vytvorené nové typy ochranných prvkov, zlepšili sa ich kvalitatívne parametre, energetické spoločnosti inovovali štandardy a postupy, všetko v  prospech ochrany voľne žijúcich vtákov. Teší nás, že mnohé technické riešenia a skúsenosti zo Slovenska spolu so špeciálnou metodikou zatrieďujúcu vedenia podľa rizikovosti pre vtáky sú inšpiráciou aj pre zahraničných partnerov,“ uzatvára Gális. 

Zdroj: Ochrana dravcov na Slovensku, www.dravce.sk