Dosiahli lepšiu ochranu biotopov hlucháňa hôrneho

Vládny kabinet schválil koncom novembra návrh ministerstva životného prostredia (MŽP SR) Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie (CHVÚ) Volovské vrchy na roky 2023 – 2052. Cieľom programu starostlivosti je zachovať priaznivý stav, alebo zlepšiť stav pre 25 druhov vtákov, medzi inými aj pre hlucháňa hôrneho, tetrova hoľniaka, orla krikľavého, bociana čierneho a ďalšie.

Podľa ministra životného prostredia Jána Budaja čelíme strate biodiverzity a negatívnym dôsledkom zmeny klímy. „Dôležité je zachovávať a zveľaďovať jedinečné územia, bohaté na biodiverzitu a prírodné ekosystémy a zároveň podporovať udržateľný turizmus v týchto lokalitách,“ zdôraznil minister Budaj.

Takmer 89 % výmery CHVÚ Volovské vrchy je v 1. stupni ochrany (ako bežná krajina), v 5. najprísnejšom stupni ochrany je 1,3 % výmery CHVÚ. Program starostlivosti nemení hranice CHVÚ a ani nezvyšuje stupeň ochrany. Vo Volovských vrchoch žije tiež ohrozený hlucháň hôrny. Práve za nedostatočnú ochranu biotopov hlucháňa hôrneho a za chýbajúce programy starostlivosti Súdny dvor EÚ vydal v júni 2022 rozsudok voči Slovenskej republike.

Plán starostlivosti stanovuje ciele ochrany pre 25 druhov vtáctva, ktoré sú rozpracované do 68 opatrení. Tie podporia prírode blízke obhospodarovanie v lesoch, obmedzia používanie chemických prípravkov, prípadne upravia spôsob a termín kosenia na miestach hniezdenia ohrozených druhov vtákov. Program starostlivosti tiež navrhuje zlepšenie infraštruktúry pre pozorovanie vtáctva rozvoj turizmu.

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, Ministerstvo životného prostredia SR, foto: Peter Drengubiak