Krúžok motivuje k ochrane prírody

Od apríla 2021 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb v Rimavskej Sobote realizuje projekt pod názvom Klimatická záhrada – Climatic Garden. V rámci neho vznikol krúžok Zmierňujeme dopady klimatických zmien v praxi ZeDeKa. Aktivít sa zúčastňuje dvadsať žiakov z II.A, II.E, III.H,V.H podľa ich záujmu.  

„Cieľom krúžku je prebudiť záujem o aktívnu ochranu prírody, prehĺbiť vo virtuálnej dobe vzťah s prírodou, zážitkové učenie, rozvíjať spoluprácu medzi žiakmi, ako aj dobré medziľudské vzťahy. Plán vychádza z cieľov projektu Klimatická záhrada, z rámcového učebného plánu pre predmety Ekológia a Trvale udržateľný život v praxi. Robíme rôzne aktivity, pričom spolupracujeme s CHKO Cerová vrchovina, “ vyjadrila sa lektorka projektu Klimatická záhrada-Climatic Garden Mgr. Anna Pintová, ktorá vedie krúžok ZeDeKa.

Činnosť je pestrá. Okrem starostlivosti o Klimatickú záhradu sa žiaci zúčastnili podujatia Deň biodiverzity. V rámci neho prebiehali aktivity v mestskom parku, zamerané na dreviny a vtáctvo, vrátane vodného. Vznikol aj pracovný list. Ďalšia exkurzia, s trasou popri toku Rimavy smerom na vodnú nádrž Kurinec- Zelená voda, bola zameraná na mokraďový ekosystém. Žiaci určovali dreviny, pozorovali vodné vtáctvo, rozlišovali druhy vtákov podľa hlasu a počúvali hlasy žiab. Exkurzie sa zúčastnila aj Ing. Veronika Rízová, pracovníčka CHKO Cerová vrchovina, Centra ŠOP.

„Vytvorili sme maľovanú mapu Klimatickej záhrady. Plánujeme zhotoviť aj maľovaný informačný leták o druhoch rastlín a živočíchoch v Klimatickej záhrade, zapojíme sa do zbierky počas Dňa narcisov. Evka Reháková, ktorá sa venuje pestovaniu netradičných druhov zeleniny a permakultúre, nám príde porozprávať o zdravej výžive. Žiaci budú pomáhať aj ochranárom a pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia upratovať okolie školy,“ povedala o plánoch Mgr. Anna Pintová.

Projekt Klimatická záhrada – Climatic Garden sa realizuje v rámci programu SK – Klíma. Je financovaný  z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstva ŽP vo výške 5864 eur, spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom sumou 2057 eur.

Text: Marta Kanalová, foto: archív Mgr. Anny Pintovej