Podporia záchranné zariadenia pre zranené živočíchy

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) navrhla novú koncepciu systematického riešenia fungovania záchranných zariadení pre zranené zákonom chránené živočíchy na Slovensku. Práve v tomto období ŠOP SR podpisuje s existujúcimi externými záchrannými zariadeniami na Slovensku nové zmluvy o spolupráci, ktoré zabezpečia ich efektívne fungovanie a vyššiu finančnú podporu.

V súvislosti s narastajúcim trendom neželaných zmien v životnom prostredí, ale aj väčšou osvetou obyvateľov, v posledných rokoch prudko vzrástol počet rehabilitovaných živočíchov. Ako 17. mája na tlačovom briefingu v Zázrivej uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Dušan Karaska: „Situácia záchranných zariadení na Slovensku bola dlhodobo poddimenzovaná. Popri narastajúcich počtoch hendikepovaných živočíchov, prevádzkovateľom enormne stúpli aj náklady na samotnú prevádzku. Interné zariadenia sme preto začali materiálne a technicky posilňovať už v priebehu minulého roku, s externými aktuálne podpisujeme nové zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré im umožnia efektívne pokryť náklady spojené so záchranou jedincov hendikepovaných chránených druhov živočíchov.“

Na základe analýzy situácie fungujúcich záchranných zariadení (chovných a rehabilitačných staníc) a v súčinnosti so zástupcami externých (neštátnych) záchranných zariadení, ŠOP SR navrhla koncepciu rozvoja záchranných zariadení pre hendikepované živočíchy na Slovensku. Ako uviedol riaditeľ Sekcie projektov ŠOP SR Michal Adamec: „Jedným z hlavných pilierov koncepcie je materiálna, personálna a finančná podpora existujúcich záchranných zariadení. Doterajší model financovania sa ukázal ako dlhodobo neudržateľný. Popri finančných zdrojoch zo štátneho rozpočtu, ŠOP SR v spolupráci so správami národných parkov a Ministerstvom životného prostredia SR hľadá alternatívy rozvoja a modernizácie záchranných zariadení prostredníctvom dotácií z mimorozpočtových zdrojov, napr. aj z Environmentálneho fondu prípadne z nových štrukturálnych fondov.“

Nové zmluvy o poskytovaní služieb pre externé záchranné zariadenia umožňujú prevádzkovateľom okrem nákladov potrebných na dennú starostlivosť o zranené živočíchy zohľadniť aj mzdové náklady. Ako dopĺňa riaditeľ Záchrannej stanice a Ekocentra v Zázrivej Metod Macek„Doteraz preplácané sumy zahŕňali iba náklady na krmivo a réžiu. Nové zmluvy so Štátnou ochranou prírody SR aktuálne navýšili preplácané náklady na 1 deň starostlivosti jedincov hendikepovaných živočíchov a ich súčasťou je aj možnosť preplatenia personálnych nákladov spojených so starostlivosťou o daného živočícha.“   

Väčšinu poranení a iných poškodení chránených druhov živočíchov spôsobujú ľudské aktivity, či už úmyselné alebo neúmyselné. „V rámci prevádzkovaných záchranných zariadení v réžii ŠOP SR sa za posledné roky ročný priemer rehabilitovaných chránených živočíchov pohybuje okolo 2000 jedincov a z toho vypustených do voľnej prírody je vyše polovica z nich. Najväčší podiel rehabilitovaných živočíchov tvoria vtáky, potom cicavce, ojedinele sa rehabilitujú aj plazy a obojživelníky. Najkritickejším obdobím je jarné a letné obdobie (obdobie hniezdenia), kedy často dochádza k vypadnutiu mláďat z hniezd,“ dopĺňa riaditeľka sekcie ochrany prírody a krajiny ŠOP SR Marta Mútňanová.

Keďže aktuálne posilnenie záchranných staníc či už dovybavením a plánovaným personálnym posilnením interných záchranných staníc, alebo zvýšením financovania neštátnych záchranných staníc, sa podarilo zabezpečiť ešte pred začatím kritického obdobia, veríme, že v tomto roku a aj v budúcnosti bude starostlivosť o hendikepované živočíchy zabezpečovaná kvalitne a vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Organizácie ochrany prírody, t.j. Štátna ochrana prírody SR a správy národných parkov, v zmysle § 65a a § 65b zákona o ochrane prírody plnia funkciu chovnej a rehabilitačnej stanice, prijímajú oznámenia o nájdených hendikepovaných, uhynutých alebo náhodne odchytených, zranených alebo usmrtených chránených živočíchoch, určujú nakladanie s nimi a vedú o nich evidenciu. Zároveň uhrádzajú výdavky spojené so starostlivosťou o hendikepované chránené živočíchy, ak takúto starostlivosť zabezpečuje chovná alebo rehabilitačná stanica zriadená mimo organizácií ochrany prírody.

V súčasnosti zabezpečuje starostlivosť o hendikepované živočíchy 26 záchranných zariadení. Z toho 19 záchranných zariadení je plne v réžii organizácií ochrany prírody a 7 patrí externým/súkromným záchranným zariadeniam. ŠOP SR v zmysle tejto koncepcie zabezpečuje uhrádzanie výdavkov spojených so zabezpečením starostlivosti o hendikepované živočíchy na základe zmluvných vzťahov.

Zdroj: Odbor komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody SR, tlačová správa, foto: ŠOP SR,  J. Jurík