Krúžkujú bociana bieleho

Spoločnosť Západoslovenská distribučná (ZSD) v rámci environmentálneho zamerania venuje pozornosť ochrane vtáctva na chránených územiach so zvýšeným počtom hniezdnych biotopov a hlavným migračným koridorom. V rámci tejto akcie vykonávajú v okresoch Trenčín a Nové mesto nad Váhom krúžkovanie mladých bocianov v hniezdach na podperných bodoch.

Krúžkovanie bolo po prvýkrát zrealizované v minulom roku, v tomto roku je vykonávané už vo vlastnej réžii ZSD. Lukáš Skurka, špecialista environmentu ZSD, je aj odborne spôsobilou osobou na vykonávanie krúžkovania s výnimkou Ministerstva životného prostredia SR. Výber bocianov na krúžkovanie aj prekládky hniezd sú realizované za pomoci Štátnej ochrany prírody SR a Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko. Ochranári zo ŠOP SR a SOS/BirdLife Slovensko vyberajú vhodnú lokalitu a ZSD zabezpečuje techniku. Vďaka tejto spolupráci sa podarilo okrúžkovať 37 mláďat v 12 hniezdach.

Taktiež je realizovaný monitoring, na základe ktorého sa vytvára presná databáza hniezd a ich obsadenosť. Ako uvádza ZSD, v minulom roku bolo v spomenutých okresoch zmapovaných 33 mláďat, v tomto roku ich počet stúpol na 39.

Prečo je krúžkovanie dôležité?

Ide o odbornú metódu, pri ktorej sú bociany označené špeciálnymi ornitologickými krúžkami, ktoré je možné odčítať z diaľky. Podľa nich sa vie identifikovať napríklad vek bociana, trasa migrácie, rýchlosť presunov a napríklad aj to, či zahniezdi na Slovensku, alebo v zahraničí.

Zdroj: Štátna ochrana prírody SR, tlačová správa