Ochranári čistili lokalitu s výskytom raka červeného

Ochranári nedávno čistili vo Veľkej Fatre lokalitu s výskytom nepôvodného raka červeného. Ide o prvý zaznamenaný výskyt tohto invázneho druhu na Slovensku.

V kompetenčnom území Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine (Správa NP Veľká Fatra) bol nájdený vo vodnom toku v území s 1. stupňom ochrany nepôvodný invázny druh raka červeného (Procambarus clarkii). Ide o prvý potvrdený výskyt tohto druhu na území Slovenska. Počas víkendu Správa NP Veľká Fatra realizovala v spolupráci so Štátnou ochranou prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a Slovenským rybárskym zväzom – Rada Žilina (SRZ) eradikáciu tohto invázneho živočícha.

Výskyt raka červeného bol v okrese Turčianske Teplice potvrdený na úseku približne 1,5 km malého toku dotovaného teplou vodou z termálneho vrtu, pričom populáciu tu tvorí niekoľko tisíc jedincov. Na lokalite sa nachádzajú aj ďalšie nepôvodné druhy živočíchov a rastlín. Rak červený pochádza z Ameriky a dosahuje veľkosť do 15 cm. Je prenášačom račieho moru, ochorenia, voči ktorému nie sú naše druhy rakov imúnne a spôsobuje ich masový úhyn.

Preto Správa NP Veľká Fatra zorganizovala v spolupráci so ŠOP SR rýchlu eradikáciu tohto invázneho živočícha spojenú s úpravou lokality zameranú na minimalizovanie možnosti jeho šírenia do nových lokalít. V priebehu dvoch dní viac ako 50 zamestnancov z týchto organizácií, zástupcov SRZ – Rada Žilina a členov stráže prírody čistilo lokalitu a zbieralo invázne raky a nepôvodné sladkovodné krevety. Všetky odchytené jedince boli podrobené odbornému monitoringu a meraniu zástupcami Juhočeskej Univerzity v Českých Budejoviciach a následne zlikvidované.

Ako upresňuje zoologička Správy NP Veľká Fatra Mária Apfelová: „Po odvodnení lokality a vyzbieraní rakov bola aplikovaná vápnová dezinfekcia dna a brehov toku na zamedzenie prenesenia račieho moru a na likvidáciu mladých jedincov rakov, ktoré nebolo možné odchytiť. Lokalita bola zbieraná opakovane aj po aplikácii vápna do neskorých večerných hodín. Doteraz bolo odchytených cca 4000 jedincov rakov a počas tejto akcie ďalších viac ako 5000 jedincov. Počas víkendu boli odchytené ďalšie samice s mláďatami v počte  viac ako 3400 ks. Do dnešného dňa bolo na lokalite zlikvidovaných viac ako 12 400 jedincov tohto nepôvodného invázneho druhu.“  Termín eradikácie je prispôsobený druhému obdobiu rozmnožovania raka pre jeho väčšiu efektívnosť. V opatreniach sa bude pokračovať až do polovice októbra. Následne bude zabezpečený 2 ročný monitoring lokality a odchyt zvyšných jedincov.

Šírenie nepôvodných inváznych druhov je zakázané a za porušenie tohto zákazu hrozia sankcie. Všetky nepôvodné invázne druhy predstavujú vážnu hrozbu pre naše pôvodné druhy a ekosystémy. Problematiku nepôvodných a inváznych druhov upravuje zákon č. 150/2019 Z.z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a jeho vykonávacia vyhláška MŽP SR  č. 450/2019. Pôvod týchto druhov v predmetnej oblasti prešetruje Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Viac o problematike inváznych druhov nájdete na stránke Štátnej ochrany prírody SR – https://invaznedruhy.sopsr.sk/. Stránka obsahuje aj systém rýchleho varovania, prostredníctvom ktorého je možné nahlasovať výskyt nepôvodných inváznych druhov.

Zdroj: Tlačovú správu spracovalo Oddelenie ochrany prírody Správy Národného parku Veľká Fatra so sídlom v Martine v spolupráci s Odborom komunikácie a propagácie Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky